Navigácia

ŠKD

Čo je to ŠKD

Čo je školský klub detí

Školský klub detí (ŠKD) je výchovno–vzdelávacie zariadenie pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávateľky. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie.

V jednom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 30 trvale dochádzajúcich detí. Deti sa do ŠKD zaraďujú na jeden školský rok. Prihlásiť ich možno v prvý deň príslušného školského roka na základe odovzdania žiadosti o prijatí do ŠKD.

 

 

 

 

Charakteristika výchovno-vzdelávacích  oblastí

 

Odpočinková činnosť

 – zabezpečiť žiakom pokoj po vyučovaní a obede:

 • odpočinok na koberci, pohovke,
 • pokojné zamestnanie (počúvanie hudby, rozprávok, dramatické improvizácie, ilustrácie, individuálne hry ... ),
 • hry a zamestnanie podľa výberu detí; stolové spoločenské a tvorivé hry ...,
 • hádanky, hlavolamy, vtipy, kvízy, súťaže,
 • spoločenské čítanie, rozhovory, práca s knihou, detskými časopismi.

 

Rekreačná činnosť

 • zamerať sa na odstránenie únavy z vyučovania. Prevedú sa pohybové aktivity telovýchovného a športového charakteru s čo najdlhším pobytom vonku, na ihriskách a v prírode,
 • denné vychádzky spojené so záujmovou činnosťou, ochranou zdravia, predchádzanie chorobám a úrazom, vychádzky rozširujúce poznatky prírodovedy a vlastivedy,
 • telovýchovné chvíľky, pohybové hry v kolektíve, alebo individuálne, hry so spevom, hudbou, tancom, cvičenia s náčiním, starostlivosť o správne držanie tela,
 • voľné individuálne hry, skupinové hry, hry na detských ihriskách a v prírode.

 

Záujmová činnosť

 • tvorí hlavnú náplň práce mimo vyučovania. V nej sa bude prihliadať na                                  vekové osobitosti, sklony a potreby detí, ale aj rozvíjať a zdokonaľovať                                  komunikatívne schopnosti detí a orientovať žiakov v záujmoch.
 • je rozdelená do oblastí výchovy, ktoré predstavuje vzdelávacia, spoločensko–vedná,  pracovno-technická, esteticko-výchovná,  prírodovedná a environmentálna, športovo-turistická, zdravotná a dopravná oblasť výchovy. Do tejto oblasti spadá aj návšteva kultúrnych podujatí, návšteva knižnice, filmových predstavení, výstav a pod.

 

V zmysle“ Dohovoru o právach dieťaťa“ bude každá vychovávateľka zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred  sociálno-patologickými javmi. Snažiť sa skvalitniť spoluprácu s MŠ, aby sa odstránili problémy s adaptáciou detí v prvom ročníku ZŠ.

 

 

 

 

Cieľové zameranie tematických oblastí výchovy

Vzdelávacia oblasť

 • spolurozhodovať o živote v skupine,
 • prejavovať úctu k rodičom, starším osobám,
 • rozvíjať základy sebahodnotenia, sebamotivácie, empatie,
 • pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,
 • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti,
 • kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa,
 • vyjadrovať svoj názorov, vedieť vypočuť opačný názorov, využívať všetky dostupné formy komunikácie,
 • vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty.

Pracovno–technická oblasť

 • vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele,
 • rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu,
 • vedieť spolupracovať so skupinou,
 • získať základy zručností potrebných pre praktický život,
 • získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.

Prírodovedno–environmentálna oblasť

 • pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia.

Esteticko–výchovná oblasť

 • posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí,
 • rozvíjať základy vzťahu k umeniu,
 • rozvíjať talent a špecifické schopnosti,
 • rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností,
 • podielať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení,
 • objavovať krásu v bežnom živote.

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

 • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom,
 • pochopiť význam pravidelného pohybu,
 • poznať základné princípy zdravého životného štýlu,
 • rozvíjať športový talent a schopnosti.

 

 

Stanovenie výchovných cieľov

 • Výchova k zdravému životnému štýlu a výchova k zodpovednosti za svoje zdravie. (stravovacie návyky, pitný režim, osobná hygiena, zdravé potraviny, telesná zdatnosť, otužovanie, empatia, estetické zážitky, pracovné návyky).
 • Posilňovanie komunikačných zručností tvoriacich základ sociálnych zručností,( kultivovanie verbálného a neverbálneho prejavu, používať čarovné slová – prosím, ďakujem, rozširovanie slovnej zásoby a schopnosti ju používať, ale tiež schopnosť počúvať, komunikácia a uplatnenie osobnosti v skupine, komunikácia v rôznom sociálnom prostredí.).
 • Zvyšovanie sociálnych kompetencií, rozvoj sociálnej orientácie ( získavanie potrebných a požadovaných vedomostí, zručností a postojov v sociálnych vzťahoch, zodpovednosť za svoje správanie, vytváranie schopnosti slobodne riešiť konkrétne životné situácie, usilovať sa o dôveryhodnosť, pravdovravnosť, posilniť schopnosť objektívne hodnotiť svoje konanie a prijímať dôsledky zaň.)
 • Rozvoj osobnosti žiaka, (využívame projektové vyučovanie, skupinové vyučovanie, daltonské vyučovanie).
 • Zlepšiť čitateľskú gramotnosť( naučiť komunikovať, vyjadriť myšlienky, názor, beseda v knižnici, spolupráca so Slniečkom, literárne súťaže).
 • Rozvíjať zdravý životný štýl, úctu k životnému prostrediu, bezpečnosť a prevenciu - podporovať projekt zdravá škola, zapojiť žiakov do rôznych pohybových aktivít, súťaží a besied. (Nenič svoje múdre telo, Zdravý život, Zober loptu nie drogu, zapojiť sa do enviro projektov.)
 • Ctiť si kultúru národa, jazyk a hodnoty krajiny. (organizovať vychádzky do blízkeho okolia, navštevovať múzea a galériie absolvovať kultúrne akcie, divadelné predstavenia, šíriť ľudové tradície.)
 • Šírenie dobrého mena školy a spolupráca s rodičmi (pripravovať školské slávnosti a triedne akcie - Deň otvorených dverí, spolupráca s materskou školou estetická úprava pavilónov, úspechy a aktivity prezentovať na webovej stránke školy a miestnej tlače.)
 • Tvorivosť a rozvoj fantázie prostredníctvom hier a záujmových činností.
 • Aktívny odpočinok prostredníctvom hrových činností a športu.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria