Navigácia

Profil školy História školy Rada školy Rodičovská rada

O škole

Profil školy

Veľkosť školy

     Škola v súčasnosti vykonáva svoju činnosť v 2 samostatných budovách, ktoré sú predelené školským dvorom (ihriskom). Počet žiakov je v súčasnosti 961, počet tried 42. Škola je rozčlenená do 6 pavilónov má 2 samostatné telocvične. Stravovanie žiakov zabezpečujú 2 školské jedálne, počet stravníkov je asi 800. Na vyučovanie výpočtovej techniky slúži 5 odborných učební vybavených  počítačmi, okrem toho sú odborné učebne prírodopisu, chémie, cudzích jazykov, výtvarnej  výchovy a fyziky a 5 učební s interaktívnou tabuľou.

   Základné údaje  

Základná škola poskytuje žiakom základné vzdelanie a pripravuje ich na štúdium na strednej škole. Základná škola na Ulici československej armády v Prešove sa nachádza na sídlisku II a je právnym subjektom. Jej zriaďovateľom je mesto Prešov. Škola vzdeláva žiakov mesta Prešov a blízkeho okolia (Župčany, Malý Šariš, Haniska) a to od 7 do 16 rokov. Škola vzdeláva žiakov v súlade so zásadami vlastenectva, demokracie, humanisticko – tvorivého prístupu. Podporuje estetickú, telesnú, dopravnú, pracovnú a enviromentálnu výchovu. Rozvíja jazykové zručnosti žiakov a učí ich dorozumieť sa v cudzom prostredí. Najmä v anglickom jazyku, ale aj v nemeckom a ruskom. Umožňuje vyučovanie športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej. Vytvára také podmienky pre svojich žiakov, aby pracovali samostatne, tvorivo, aby boli schopní zhodnotiť vlastnú prácu a aby získané vedomosti vyhovovali požiadavkám učebných osnov a štandárd.

   Ciele školy

·                     Rozvíjať silné stránky školy  a podporovať humanisticko  tvorivý prístup v riadení školy

·    Výchovné a vzdelávacie stratégie školy smerovať k utváraniu a rozvoju kľúčových kompetencií žiakov, k získavaniu základných

     vedomostí a znalostí potrebných pre štúdium na strednej škole

·                Nadviazať na dobré tradície našej školy a usilovať sa   o získanie dobrého mena školy medzi širokou verejnosťou

·                Do vyučovania zavádzať efektívne  a tvorivé metódy práce – projekty, problémové vyučovanie, brainstorming, hry, exkurzie, vychádzky

·                Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov vo vyučovaní cudzích jazykov

·                Viesť žiakov k tvorivosti, kreativite, ku vyjadreniu  vlastného názoru, a k rešpektovaniu názoru iného, naučiť ich spolupatričnosti,

     komunikovať navzájom a riešiť problémy

·                Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT

·                Podporovať športové triedy so zameraním na ľadový hokej a zabezpečiť im kvalitnú a odbornú  športovú  prípravu

·                Vytvárať podmienky pre využitie voľného času  žiakov v záujmových útvaroch rôzneho zamerania

·                Podporovať u žiakov záujem o prírodu zakomponovať environmentálnu výchovu do všetkých vyučovacích predmetov, viesť žiakov

                 k ochrane životného prostredia

·                Individuálne začleňovať žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami do bežných tried

·                Vytvárať priestor na uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o zdravie

·                Dať šancu všetkým žiakom , aj žiakom so špeciálnymi potrebami, aby sa vzdelávali podľa svojich schopností, a aby ich práce bola ocenená

·                Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a formovať ich hodnotovú orientáciu

·                Spolupracovať s rodičmi, pripravovať spoločné podujatia

·                Realizovať vzdelávací projekt za účelom zvýšenia kvalifikácie pedagogických zamestnancov

                 Podporovať medzinárodnú spoluprácu s poľskou školou v Marklowiciach

                 Realizovať potrebné stavebné práce v priestoroch školy - v súčastnosti prebieha rekonštrukcia školy z ESF

 

           Zameranie školy

 

Škola je dlhodobo zameraná na výučbu cudzích jazykov a rozvoj športu. Postupne zavádzame aj vyučovanie informatiky do riadneho vyučovacieho procesu. Cudzie jazyky sa vyučujú od 1. roč. a ich vyučovanie je podporované aj nepovinnými predmetmi a krúžkami. Športová príprava so zameraním na ľadový hokej je realizovaná v športových triedach. Ďalšie športy tenis, hádzaná, gymnastika, pohybová príprava, tanec, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie sú zastrešené školským strediskom záujmovej činnosti. V škole úspešne pracujú aj športové krúžky – futbalový, hádzanársky, strelecký, gymnastický. Na základe analýzy požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme definovali slabé a silné stránky školy s cieľom zvýšenia kvalitatívnej úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu.

 

      Výchovno-vzdelávací program

Hlavným poslaním školy je kvalitná príprava žiakov pre štúdium na stredných školách. V súčasnej technickej dobe však škola musí rozvíjať aj záujem žiakov o učenie, ich schopnosť racionálne sa učiť po celý život a pružne sa prispôsobovať podmienkam života. Prechod z primárnej a sekundárnej sféry ekonomiky do terciálnej prináša potrebu kvalitnejšieho a vyššieho vzdelania zabezpečujúceho počítačovú gramotnosť a komunikatívne zručnosti v cudzích jazykoch. V oblasti globalizácie sveta je však potrebné rozvíjať aj vyššie motívy, emocionálnu inteligenciu, prosociálne správanie a formovať ušľachtilé hodnoty ako sú láska, úcta, rešpekt, rovnosť, bratstvo, dobrá vôľa, dôvera, tolerancia, vzájomná pomoc a spolupráca.

V oblasti skvalitňovania výchovno – vzdelávacieho procesu a rozšírenia komunikatívnych zručností vyučujeme cudzí  jazyk od 1. ročníka. Vzdelávací proces sa riadi Školským vzdelávacím programom. Posilnili sme vyučovanie       cudzieho jazyka od 1. roč. Vyučovanie cudzieho jazyka má na našej škole dlhodobú tradíciu a je na veľmi dobrej úrovni.

Zavádzaním IKT do vyučovacieho procesu vylepšíme prísun poznatkov a informácií pre  žiakov a to využívaním najnovších postupov a metód. Na vyučovanie využijeme 5 počítačových učební , ale aj 5 tried s interaktívnymi tabuľami.

Naďalej budeme podporovať športové triedy so zameraním na ľadový hokej a budeme vytvárať také podmienky, aby sme im umožnili skĺbenie vyučovacieho procesu a športovej prípravy.

Zvýšenú pozornosť  budeme venovať žiakom so špeciálnymi     výchovno - vzdelávacimi potrebami , a to najmä  pri tvorbe individuálnych plánov. V  špeciálnej triede skvalitníme prácu špeciálneho pedagóga a školského psychológa.

      Budeme pokračovať v projektoch Škola podporujúca zdravie, Mierová škola, Škola priateľská k deťom, Zober loptu, nie drogy a aj touto cestou budeme presadzovať zdravý životný štýl.

     Budeme pokračovať vo vzdelávacom projekte Interaktívne vyučovanie – moderná forma vzdelávania v operačnom programe vzdelávanie , premena tradičnej školy na modernú.

      Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do plnenia programu Škola priateľská k deťom. V programe sa budeme venovať právam dieťaťa, ktoré zakomponujeme aj do vnútorného poriadku školy pre žiakov. Zapojíme sa do aktivít Unicefu. Problematiku práv dieťaťa zakomponujeme do učebných osnov  a do  tématických výchovno – vzdelávacích plánov.

Škola má byť humanistickou a tvorivou, jej ideálom výchovy a vzdelávania má byť dobrý, čestný, múdry, vzdelaný, aktívny a šťastný človek. Úspešná škola musí podávať kvalitné výkony nepretržite.

   Učebný plán

V 1. - 9. ročníku sa budeme riadiť Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom. V ŠkVP sme po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy posilnili vyučovanie cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku o 2 hodiny a v 5. a 6. ročníku tiež o 2 hodiny. Postupne budeme vyučovať cudzie jazyky podľa ŠVP. Ďalej sa škola v ŠkVP orientuje v športových triedach na posilnenie športovej prípravy o 3 hodiny, v ostatných triedach je to posilnenie vyučovania matematiky, informatiky a iných.

 

  Vzdelávacie aktivity

Škola sa zapojila do projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, ide o operačný program vzdelávanie a opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Projekt bol spolufinancovaný Agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ.Bol to dopytovo orientovaný projekt  pod názvom Interaktívne vyučovanie – moderná forma vzdelávania  a to vo výške 3 670 052 Sk. Boli sme úspešní a projekt sa začal realizovať v júni 2009 a bol ukončený v marci 2011. Do projektu boli zapojení všetci pedagogickí zamestnanci, v priebehu 2 rokov boli vyškolení firmou Stiefel na prácu s interaktívnou tabuľou. Skupina vybraných pedagógov bola vyškolená na tvorbu vlastných vzdelávacích programov. Samozrejme všetci pedagógovia majú možnosť individuálneho vzdelávania a to na MPC, Prešovskej univerzite a v iných inštitúciách. Škola má vypracovaný vlastný Plán profesijného rastu. Podporujeme aj vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky.

 

      Silné stránky školy sú :

 • úplná kvalifikovanosť učiteľov
 • dobré výchovno – vzdelávacie výsledky ZŠ
 • práca na projektoch
 • škola rodinného typu
 • škola s vlastnou jedálňou podporujúcou zdravie
 • vysoká estetická úroveň interiéru školy
 • jazykové znalosti žiakov
 • organizovanie školy v prírode a jazykových kurzov doma i v zahraničí
 • športové triedy so zameraním na hokej
 • školské stredisko záujmovej činnosti

 

 Slabé stránky výchovno – vzdelávacieho procesu sú :

 • stará budova (fasáda, okná, vnútorné teplovodné potrubie)
 • rôzna individuálna efektívnosť práce pedagogických zamestnancov na rozvoji školy
 • nedostatočné spoločenské docenenie učiteľov

 

      

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: Tel: 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33
  Personálna a mzdová agenda: Tel: 051/3810799

  Školská jedáleň ČSA 1 (triedy 5 - 9): Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2 (triedy 1 - 4): Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria