Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

Základná škola,  Československej armády 22 ,  080 01  Prešov

 

 

 

 

Školský poriadok

 

 

 

Prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa 28.8.2015

Prerokovaný a schválený rodičovskou radou dňa

 

 

 

 

 

OBSAH

 

     Preambula.........................................................................................................................        3

1   Výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole  .............................        3

1.1 Práva žiakov .........................................................................................................       3

1.2 Povinnosti žiakov .................................................................................................       4

1.3 Práva zákonných zástupcov  ...............................................................................       10

1.4 Povinnosti zákonných zástupcov  .......................................................................       11

1.5 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

                   zamestnancami školy  ..........................................................................................       11

2   Prevádzka a vnútorný režim školy .................................................................................        12

            2.1  Organizácia vyučovania  ....................................................................................       12

            2.2  Dochádzka žiakov do školy  ...............................................................................       13

            2.3  Odmeny a výchovné opatrenia  ........................................................................       15   

3   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím    .........................................................         16

3.1 Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov  .................................................       16      

3.2 Ochrana žiakov pred sociálno–patologickými javmi, diskrimináciou a násilím ...       17

4    Podmienky nakladania s majetkom ...............................................................................       17

5    Záverečné ustanovenia...................................................................................................       18

 

 

Preambula

 

 

Základná škola, Československej armády 22 v Prešove je školou, ktorá je priateľská k deťom a snaží sa vychovávať v duchu humanistických zásad.

V záujme napĺňania týchto predstáv vedenie školy zabezpečí chod školy vnútorným poriadkom, ktorý bude vychádzať z týchto dokumentov: Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd a legislatíva Ministerstva školstva SR.

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Jeho uplatňovanie v praxi prispieva k edukačnému procesu.

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov v škole,   o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy.

Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy.

Je verejne prístupný na webovej stránke školy, v priestoroch zborovne školy a v kancelárii riaditeľky školy.

 

 

1   Výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole

 

1.1   Práva žiakov

 

Každý žiak má právo na:

 

 • ospravedlnenie z vyučovacieho dňa pri reprezentácii mesta, školy,
 • ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,
 • vo vážnych zdravotných prípadoch, ktoré sa stanú v škole, zabezpečí škola odvoz žiaka na vyšetrenie, alebo požiada zákonného zástupcu o prevzatie žiaka z vyučovania,
 • individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní primeraný jeho veku, schopnostiam a zdravotnému stavu,
 • úctu k svojej osobe  a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu,
 • úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,
 • kvalitnú výučbu v každom povinnom, voliteľnom alebo nepovinnom predmete a na zrozumiteľný výklad učiva,
 • na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi,
 • výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií,
 • rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie, tým však nemôže byť obmedzované toto právo a ohrozované zdravie ostatných účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu a ich právo na vzdelanie,
 • slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,
 • komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie,
 • ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov,
 • omyl,
 • čo najobjektívnejšie hodnotenie a zdôvodnenie klasifikácie,
 • v odôvodnených prípadoch žiadať o komisionálne skúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu,
 • prestávku, ako jej využitie stanovuje vnútorný poriadok školy,
 • vybrať si voliteľné a nepovinné predmety, prípadne záujmový krúžok podľa možnosti školy     a počtu prihlásených žiakov,
 • podávanie návrhov, ktoré sa týkajú života školy, najmä v oblasti kultúrnych, spoločenských, telovýchovných podujatí a projektov, do ktorých budú zapojení žiaci školy,
 • využívanie pomôcok, ktoré sú určené na vyučovanie,
 • poskytovanie informácií v súlade so zákonom o informáciách,
 • na ochranu pred zneužívaním návykových látok,
 • získanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch zneužívania návykových látok,
 • na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zneužitia návykových látok.
 • navštevovanie školského klubu detí podľa Vyhlášky 206/2009 Z. z.
 • stravovanie v školskej jedálni.

 

1.2   Povinnosti žiakov

 

Oslovenia a pozdravy

 

 • Žiaci oslovujú zamestnancov školy: pani riaditeľka, pán zástupca/pani zástupkyňa, pán učiteľ/pani učiteľka, pán školník, pani kuchárka, pani upratovačka a podobne.
 • Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy pozdravom : „dobrý deň“, „dobré ráno“. Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí.
 • Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci pozdravia povstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia povstaním.
 • Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, techniky, svet práce, informatiky, informatickej výchovy a pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.

 

Príchod žiaka na vyučovanie

 

 • Žiaci na vyučovanie prichádzajú 15 minút pred začatím vyučovania.
 • Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Do budovy vstupujú v sprievode vyučujúceho.
 • Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným  a bočným vchodom.
 • Žiaci, ktorí chodia do ŠKD vstupujú do školy priebežne od 6.30 h.
 • Budova školy sa ráno uzavrie o 8.00 h.
 • Žiaci si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistia obuv a odoberú sa k svojim šatniam, kde sa prezujú do zdravotne vyhovujúcej obuvi a uložia si topánky do vrecúška.
 • Žiaci 1. stupňa si vrchný odev odložia do šatne.
 • Žiaci 2. stupňa si vrchný odev odložia do šatne.
 • Čiapky, baretky, šatky na hlavu a podobné pokrývky hlavy si žiaci odkladajú do tašiek z dôvodu prevencie pred stratou a krádežou.  Počas vyučovania ich nedávajú na hlavu.

 

 

 

 

Správanie sa žiaka počas vyučovania

 

 • Pred začatím hodiny žiaci sú povinní byť na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami.
 • Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.
 • Učebnice a učebné pomôcky potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice z vnútornej strany.
 • Je zakázané nechávať si  po vyučovaní učebné pomôcky v triedach a šatniach.
 • Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť a sedí podľa zasadacieho poriadku aj v odborných učebniach a dielňach. Zmeniť žiakovi miesto môže aj vyučujúci na konkrétnej hodine.
 • Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví do triedy, oznámi to týždenník vedeniu školy.
 • Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti.
 • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať,  hlási sa zdvihnutím ruky.
 • Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu.
 • Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak.
 • Domáce úlohy žiaci píšu doma a neodpisujú ich v škole.
 • Žiaci sa majú vyjadrovať slušne, úctivo, bez hrubých a vulgárnych výrazov.
 • Žiakovi je zakázané telesne a verbálne obťažovať a prejavovať intímne náklonnosti k iným žiakom (dotyky, bozky...).
 • Je zakázané správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie – slovami, gestami, činmi, ktoré vedie k fyzickému alebo  psychickému ublíženiu. Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnej podobe!
 • Zakazuje sa propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie.
 • Je zakázané v priestoroch školy fajčiť, prechovávať, prinášať, používať, dávať a predávať  alkoholické nápoje, návykové látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé látky, byť pod ich vplyvom v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.
 • Žiak je povinný podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.(táto povinnosť sa aplikuje v praxi v súlade so zákonom č. 219/1996 a zákonom č. 576/2004)
 • V prípade prechovávania, šírenia (dílerstva) a používania návykových látok bude školou kontaktovaný zákonný zástupca, žiak bude odovzdaný do starostlivosti odborníkov a privolaná bude aj polícia.
 • Je zakázané hrať hazardné hry (karty, hry o peniaze, ....)
 • Počas vyučovacej hodiny je zakázané konzumovať potraviny, žuť žuvačky a piť nápoje, okrem nevyhnutných prípadov na základe predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho.
 • Je zakázané piť energetické nápoje a kofeinové nápoje – coca cola, pepsi cola.
 • Žiak môže opustiť triedu, ihrisko, školský bazén alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
 • Počas vyučovania a prestávok žiak nesmie opustiť budovu a areál školy bez súhlasu triedneho učiteľa resp. vyučujúceho.
 • Žiak udržuje svoje pracovné miesto a okolie v čistote a poriadku.
 • Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
 • Žiaci môžu otvárať len dolné okná. Je zakázané otvárať horné okná.
 • Nie je dovolené  hojdať sa na stoličkách, vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.
 • Na hodinách telesnej výchovy je zakázané nosiť prstene, retiazky, voľné náušnice, hodinky, mať dlhé alebo umelé nechty. V prípade úrazu spôsobeného porušením tohto zákazu sa tento úraz neklasifikuje ako školský úraz.
 • Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovu žiakov (zbrane, boxeri, reťaze, nože, detské pištole na guličky, petardy, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, elektroniku, MP3 a iné prehrávače...). V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ danú vec  zoberie a odovzdá riaditeľke školy resp., zástupcovi RŠ, ktorí ho vrátia rodičom. Pri ich odcudzení, poškodení alebo strate  škola nezodpovedá za vzniknutú škodu a nebude robiť žiadne opatrenia.
 • Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón(toto nariadenie je v súlade so zákonom   č. 245/2008).  V prípade porušenia tohto nariadenia má vyučujúci právo zobrať mobilný telefón a odovzdať ho triednemu učiteľovi,  riaditeľke školy resp. zástupcovi RŠ, ktorí ho vrátia rodičom. Použiť ho môže iba v mimoriadnych odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľky školy alebo jej povereného zástupcu.
 • Žiak nesmie počas vyučovania a školských aktivít zhotovovať vizuálne a zvukové záznamy žiakov a zamestnancov školy bez povolenia vyučujúceho a šíriť tento materiál pomocou elektronických médií. Legálne získané alebo zhotovené záznamy nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb.
 • Žiak nesmie znevažovať školu, učiteľov a ostatných zamestnancov školy ako aj žiakov na verejnej sociálnej sieti na internete – facebook, azet a pod., písať o nich urážlivé poznámky, zakladať dehonestujúce skupiny a iným spôsobom poškodzovať dobré meno školy, žiakov a jej zamestnancov.
 • Žiak nesmie falšovať  ospravedlnenky a iné úradné doklady (prepisovanie známok a pod., dodatočné záznamy, vytrhávanie strán v žiackej knižke, používanie falošnej pečiatky a pod.).
 • Ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu učiteľovi. Ten sprostredkuje spísanie zápisu o strate s príslušným zástupcom riaditeľa školy, ktorý vykoná ďalšie opatrenia.
 • Všetky úradné záležitosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
 • Žiacku knižku musí mať žiak každý deň v škole na každej vyučovacej hodine. Musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.
 • Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodič bezodkladne riaditeľovi školy.
 • Na školských vychádzkach, exkurziách, ŠvP a výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú určené termíny miesta a čas sústredenia.
 • Žiaci, ktorí majú 7.  vyučovaciu hodinu, čakajú na vyučujúceho v šatni a  vstupujú do učebne v prezuvkách  a pod jeho vedením.
 • Za bezpečnosť žiakov počas krúžkovej a záujmovej činnosti zodpovedajú vedúci krúžkov. Po skončení krúžkovej a záujmovej činnosti vyvedie žiakov z budovy vedúci krúžkovej       a záujmovej činnosti.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule,  jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.
 • Žiaci bez predchádzajúceho pokynu učiteľa nesmú prechádzať z budovy ČSA 1 do budovy ČSA 2 a opačne.
 • Každý žiak je povinný mať hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier).

 

Správanie sa žiakov počas prestávok a počas premiestňovania sa do odborných učební a iných priestorov školy

 

 • Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú v triede, kde môžu desiatovať, pripravujú sa na vyučovaciu hodinu, prípadne idú na WC.
 • Dvere miestností tried sú počas všetkých prestávok otvorené.
 • Cez prestávky žiakom nie je dovolené zdržiavať sa bezdôvodne na spojovacej chodbe a vo WC.
 • Vstup žiakov do inej ako kmeňovej triedy je dovolený len v nevyhnutných prípadoch.
 • Po druhej vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky sa žiaci zdržiavajú v triede a na chodbe, kde majú triedu. Pri priaznivom počasí si žiaci nechajú osobné veci v učebni a odchádzajú na veľkú prestávku na vyhradené priestory podľa jednotlivých pavilónov, ktoré nesmú svojvoľne opustiť. Za poriadok v triede a stratu vecí  v tom čase zodpovedajú týždenníci. Po prvom zvonení žiaci postupne odchádzajú do tried.
 • Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky.
 • Počas prestávok je zakázané naháňať sa, biť sa, behať a skákať po laviciach, hrať hry s loptami a ich rôznymi náhradami, kričať a inak sa neslušne správať, a tak ohrozovať svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.
 • Hrať sa s loptami je zakázané aj počas veľkej prestávky na školskom dvore.
 • Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel a vyhadzovať z okien.
 • Po použití sociálneho zariadenia si žiak umyje ruky, zatvorí vodovodný kohútik, zhasína za sebou svetlo a zatvára dvere na WC. Elektrickou energiou a vodou šetrí aj v triede.
 • Žiaci môžu využívať školský bufet  spravidla v čase :
  1. stupeň – pred vyučovaním a cez prestávky
  2. stupeň – pred vyučovaním a cez prestávky
 • Pri bufete sa zdržiavajú žiaci iba počas nákupu.
 • Žiaci sa do odborných učební presúvajú najskôr päť minút pred začiatkom hodiny a do učebne vstupujú podľa pokynov vyučujúceho.

 

Odchod žiakov zo školy

 

 • Po skončení ostatnej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu. Žiak nenecháva žiadne pomôcky ani osobné veci v triede, ale berie ich so sebou.
 • Na pokyn učiteľa žiaci opustia učebňu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa, odídu do spojovacej chodby, kde sa prezujú, oblečú a opustia školskú budovu. Tí, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, idú pod vedením učiteľa na obed.
 • Žiaci obedujú zásadne po skončení dopoludňajšieho vyučovania, nie počas prestávky.
 • Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy a pred školou.

 

 

 

Správanie sa mimo školy

 

 • Žiak sa má slušne správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a školských prázdnin.
 • Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy „dobré ráno“, „dobrý deň“, „dobrý večer“, „dovidenia“.

 

Starostlivosť o zovňajšok

 

 • Žiak chodí do školy čisto a primerane oblečený, bez výstredných a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu.
 • U dievčat sa požaduje prekrytie dolnej časti tela okolo celého obvodu pása a bokov. Výstrih nesmie byť hlbší ako spojnica podpazušia.
 •  Telové deodoranty a spraye sa z bezpečnostných dôvodov  nesmú striekať v triede a na chodbe. Použiť ich možno len v priestoroch WC.
 • Žiakovi je zakázané používať v škole obuv, ktorá môže ničiť a poškodzovať podlahovú krytinu, alebo nevyhovuje hygienickým a bezpečnostným požiadavkám (vysoké podpätky, obuv do terénu...).
 • Žiak nesmie vo vnútorných priestoroch školy nosiť šiltovky, čiapky, kukly, kapucne a iným spôsobom zahaľovať svoju  identitu.
 • Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.
 • Z bezpečnostných dôvodov nesmú mať žiaci počas vyučovania, školských akcií a v priestoroch školy  piercing.

 

 

Triedna samospráva

 

 • Žiacky kolektív triedy si môže so súhlasom triedneho učiteľa voliť triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa.
 • Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim.
 • Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.
 • Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
 • Zvolí si aj zástupcu do školského parlamentu.
 • Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy.

 

Povinnosti týždenníkov

 

 • pred vyučovacou hodinou pripraviť tabuľu, kriedu a ostatné potreby,
 • na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásiť neprítomných,
 • oznámiť po 10 minútach riaditeľke školy alebo zástupcovi riaditeľky školy, neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine,
 • dbať, aby na každej hodine bola triedna kniha,
 • cez prestávky vetrať triedu,
 • v čase veľkej prestávky, ak sú žiaci na školskom dvore, týždenníci sú zodpovední za poriadok a  veci v triede,
 • každé poškodenie inventára triedy hlásiť triednemu učiteľovi,
 • po skončení vyučovania utrieť tabuľu, uložiť pomôcky, zavrieť okná,
 • prekontrolovať či sú uzavreté vodovodné kohútiky, prípadne zhasnuté svetlá.
 • dbať o estetické prostredie triedy vrátane starostlivosti o kvety.

 

 Športové triedy

 

 • žiak športovej triedy po troch priestupkoch voči školskému poriadku nenastúpi na zápas, alebo tréner po dohode s triednym učiteľom zvolí iné výchovné opatrenie,
 • zámerné neskoré príchody žiakov z tréningov budú klasifikované ako neospravedlnená hodina,
 • žiaci, ktorí nehrajú na konkrétnom zápase, sú povinní zúčastniť sa vyučovania v inej triede,
 • ak sa žiaci z tréningu vrátia skôr,  než im začne vyučovanie,  čakajú na hodinu v šatni – nie v triede.

 

Stravovanie v školskej jedálni

 

 • Žiak je do školskej jedálne prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi.
 • Žiaci sú povinní uhradiť stravné a potvrdenie o úhrade odovzdať vedúcej školskej jedálne do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.
 • Svoje osobné veci si žiaci uložia šatniach.
 • Žiak do jedálne vstupuje v prezuvkách, bez pokrývky na hlave a bez aktovky.
 • Počas stravovania je žiak povinný dodržiavať základné hygienické návyky.
 • Žiaci sú nehluční a rešpektujú pokyny dozorkonajúcich pedagógov.
 • Po skonzumovaní obeda zanechajú za sebou čisté miesto, zasunú stoličky a príbor s taniermi a pohár odovzdajú pri určenom okienku. Nedojedenou stravou neznečisťujú priestory školy.
 • Vstup do školskej jedálne je povolený len pre stravníkov v čase výdaja stravy.
 • V prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni môže byť tento zo školského stravovania vylúčený.

 

Školský klub detí

 

 • Dieťa je do ŠKD prijaté na základe zápisného lístka vyplneného zákonnými zástupcami a po uhradení stanoveného poplatku.
 • Začiatok činnosti v ŠKD:

ranná činnosť:                         06.30 - 07.40 h

popoludňajšia činnosť :           11.45 - 17.00 h

 

 • Ak má dieťa odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to zákonní zástupcovia oznámiť vychovávateľke písomne, telefonický oznam nebude akceptovaný.
 • Pri nedodržiavaní školského poriadku môže byť dieťa z ŠKD vylúčené.
 • Práva a povinnosti detí navštevujúce ŠKD upravuje interný školský poriadok ŠKD.

 

1.3   Práva zákonných zástupcov

 

Zákonný zástupca žiaka má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy (štátna, súkromná, cirkevná),  
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole žiakom poskytovali informácie           a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade         s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona, 
 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom; zverejnené sú na prístupnom mieste a internetovej stránke školy, 
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa; na informovanie o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka, určené sú k tomu zasadnutia triednych aktívov rodičovského združenia,  prípadne je možné vopred dohodnúť individuálnu konzultáciu s vyučujúcim, 
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa od triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga a člena vedenia školy, 
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 
 • vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom Rady školy pri ZŠ, Československej armády 22  v Prešove,
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase  riaditeľa školy,
 • požiadať v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky o prestup žiaka do inej základnej školy; o prestupe rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, 
 • požiadať na konci prvého a druhého polroka, do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, môže požiadať o preskúšanie žiaka školský úrad,
 • požiadať o individuálny učebný plán pre žiaka s nadaním alebo z iných závažných dôvodov; tvorbu individuálneho učebného plánu koordinuje triedny učiteľ, 
 • podať prihlášku do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriách, ak jeho dieťa získalo primárne vzdelanie a navštevuje piaty ročník, 
 • podať prihlášku do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania, ak jeho dieťa získalo primárne vzdelanie a navštevuje ôsmy ročník, 
 • podať dve prihlášky na dve stredné školy alebo dva odbory tej istej strednej školy, 
 • v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, 
 • podať ďalšiu prihlášku na prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka strednej školy.  

 

 

1.4  Povinnosti zákonných zástupcov

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

 

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností, 
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené týmto školským poriadkom, 
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí individuálne vzdelávanie; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade s týmto školským poriadkom, 
 • ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, čo môže urobiť telefonicky, e-mailom, alebo odkázať po súrodencovi; za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach, 
 • písomne v žiackej knižke ospravedlniť neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 
 • Ak je žiakovi povolené individuálne vzdelávanie pre jeho zdravotný stav, ktorý mu neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole alebo žiakovi prvého stupňa, zákonný zástupca žiaka utvorí pedagogickým zamestnancom, ktorí zabezpečujú individuálne vzdelávanie žiaka, podmienky na túto činnosť. 

 

 

1.5 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

 

 • Práva ustanovené v tomto školskom poriadku sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní. 
 • Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že bola prostredníctvom jeho zákonného zástupcu na iného žiaka, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy podaná sťažnosť, žaloba alebo návrh na začatie trestného stíhania. 
 • Škola nemôže žiaka, pedagogického zamestnanca a ďalších zamestnancov školy  postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto školského poriadku. 
 • Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania. 
 • Ak zákonný zástupca žiaka neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy alebo nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy a ak opatrenia školy boli bezvýsledné alebo podľa poznatkov školy je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi, najmä alkoholizmom a užívaním omamných látok zákonného zástupcu žiaka, oznámi to riaditeľ zriaďovateľovi školy.  

 

 

2   Prevádzka a vnútorný režim školy

 

2.1   Organizácia  vyučovania

 

 Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh hodín je súčasťou vývesky každej triedy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak. Vyučovanie začína o 8.00 hod. a končí o 16.25 h .

Vyučovací čas a prestávky:

0. 7.10 - 7.50       10 min

1. 8.00 - 8.45       10 min

2. 8.55 - 9.40        20 min

3. 10.00 - 10.45   10 min

4. 10.55 - 11.40    10 min

5. 11.50 - 12.35     10 min

6. 12.45 - 13.30     30min

7. 14.00 - 14.40     10 min

8. 14.50 - 15.30     10 min

9. 15.40 - 16.20

 

 

 • Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom od 7.40 h.
 • Žiaci, ktorí navštevujú  ŠKD, vstupujú do školy priebežne od 6.30 h.
 • Školský klub je v prevádzke od  6.30 h  do 17.00 h.
 • Žiaci  1. a 2. stupňa, ktorí nenavštevujú ŠKD, vstupujú do školy priebežne od 7.40 h.
 • Žiakom, ktorým sa začína vyučovanie o 7.10, vstupujú do budovy  o 7.00 h  .
 • Vstup do budovy školy nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných zamestnancov školy. Návšteva je povinná  ohlásiť sa na vrátnici školy, kde v knihe návštev uvedie svoje meno a dôvod návštevy. Vyrušovanie pedagógov a žiakov je možné len cez prestávku. V súrnych a odôvodnených prípadoch aj počas vyučovacej hodiny.
 • Budova školy sa ráno uzavrie o 8.00 hod. Ak žiak prichádza do budovy školy neskôr, využije zvonček a upratovačka  mu príde otvoriť, zapíše jeho meno a čas príchodu. Čas príchodu zapíše do triednej knihy aj vyučujúci po príchode žiaka do triedy. V prípade opakovaného neskorého príchodu žiaka do školy, budú žiakovi vymeškané minúty  spočítavané a aj takto získaná hodina bude klasifikovaná ako neospravedlnená.

 

 

2.2   Dochádzka žiakov do školy

 

1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a načas.

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať a žiadať ospravedlnenie v prípadoch :

     a. ochorenia,

     b. mimoriadnej udalosti v rodine,

     c. pri mimoriadne zlých poveternostných podmienkach,

    d. pri nepredvídaných dopravných situáciách,

     e. účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii mesta, obce, školy,

      f. iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľky školy.

 

Uvoľňovanie z vyučovania:

 

a. na 1 vyučovaciu hodinu -  uvoľňuje príslušný vyučujúci, pričom zákonný zástupca je povinný  prísť  pre dieťa do školy osobne. Z dôvodu bezpečnosti dieťa nemôže samo opustiť školu! Nie sú akceptované telefonické alebo písomné žiadosti o uvoľnenie,

b. na viac hodín alebo do 3 dní – je uvoľnenie žiaka v kompetencii  triedneho  učiteľa,

c. na viac dní – uvoľňuje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka doručenej najmenej deň vopred,

                     

                      Neprítomnosť žiaka na vyučovaní :

 

ospravedlnená :

Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce  vyučovacie dni,  ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi v zmysle §144 ods. 10 zákona 245/2008 Z.z..Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžiadať lekárske potvrdenie         o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka  z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára

 

 

 

 • Príčinu žiakovej neprítomnosti na vyučovaní, je povinný zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi do 24 hod.:

a) osobne

b) telefonicky– sekretariát : 051/7797042

                                                      riaditeľka :   051/7711434

c) mailom : skola@zsarmpo.edu.sk

 • Písomné ospravedlnenie alebo úradný dokument potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca do 3 dní odo dňa nástupu žiaka do školy.
 • Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní najviac 2 x v mesiaci.
 • Neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodov nemocničného resp. kúpeľného liečenia, na ktoré bol vydaný súhlas riaditeľa školy sa nepokladá za absenciu, ak v danom zariadení bol vzdelávaný a zákonný zástupca o tom predloží hodnoverný doklad.
 • Ak žiak evidentne pravidelne zameškáva určité vyučovacie hodiny, aj napriek tomu, že sú ospravedlnené zákonným zástupcom, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom.

 

 

neospravedlnená:

 

Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená do 3 dní po nástupe žiaka do školy. Jednotlivé prípady môžu mať rôzne príčiny a okolnosti. Posúdiť závažnosť jednotlivých priestupkov má právo triedny učiteľ, ostatní učitelia vyučujúci v triede, pedagogická rada a v konečnom dôsledku riaditeľka školy. Triedny učiteľ preukázateľným spôsobom oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi, pozve ho na pohovor a z pohovoru  vyhotoví zápisnicu Zápisnica z pohovoru o neospravedlnenej neprítomnosti žiaka (viď príloha č. 3).

Pri neospravedlnenej neprítomnosti žiaka škola spravidla používa nasledovné opatrenia. Opatrenia pri neospravedlnených vyučovacích hodinách počas hodnotiaceho obdobia (polrok šk. roka):

 • napomenutie triednym učiteľom  za  1 vymeškanú hodinu
 • pokarhanie triednym učiteľom  za  2 - 4 vymeškané hodiny
 • pokarhanie riaditeľom školy  za 5 - 6 vymeškaných hodín
 • znížená známka zo správania – stupeň 2 za 7 - 14 vymeškaných hodín
 • znížená známka zo správania – stupeň 3 za 15 - 20 vymeškaných hodín
 • znížená známka zo správania – stupeň 4 za viac ako 20 vymeškaných hodín

 

 

Pri zanedbávaní šk. dochádzky bude škola postupovať v zmysle metodického a organizačného  pokynu mesta Prešov SP – 67 o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiakmi ZŠ, MŠ na území mesta Prešov vydanom dňa 24.1.2011. Pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi sa rozumie stav, keď žiak má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín.  O tejto skutočnosti riaditeľka školy informuje MÚ - Odbor sociálnych služieb.

 

 

2.3   Odmeny a výchovné opatrenia

 

Na posilnenie disciplíny sa udeľujú výchovné opatrenia – pochvala, napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania.

 

Pochvalamôže byť udelená triednym učiteľom a riaditeľom školy v týchto prípadoch:

 • výborný prospech,
 • za reprezentáciu školy,
 • za činnosť v prospech triedy a školy nad rámec svojich povinností,
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom a príkladný čin.

A)   Napomenutie triednym učiteľom môže byť udelené v týchto prípadoch:

 • za jednorazovéporušenie šk. poriadku, napr.:
 • nevhodná úprava zovňajška,
 • narušenie vyučovania,
 • za telesné a verbálne obťažovanie v škole,
 • za prejavy intímnej náklonnosti,
 • opustenie areálu školy,
 • fajčenie,
 • neprezúvanie sa v priestoroch školy,
 • neplnenie si povinností týždenníkov,
 • použitie mobilu počas vyučovania alebo iného priemyselného výrobku,
 • oneskorený príchod na vyučovanie 1-3 krát,
 • za 1 neospravedlnenú hodinu,
 • za poškodenie školského zariadenia,
 • za nenosenie si pomôcok na vyučovanie,
 • iný menej závažný priestupok,
 • za 3 zápisy v klasifikačnom zázname.

 

B) Pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje, napr.:

 • za opakované priestupky v časti A,
 • za 2-4 neospravedlnených hodín,
 • za podvádzanie vyučujúceho,
 • za závažné poškodenie školského zariadenia.

 

C) Pokarhanie riaditeľom školy sa udeľuje, napr.:

- za opakované priestupky v časti B,

- za 5-6 neospravedlnených hodín,

- za krádež v škole,

- za zneužívanie elektronických médií.

 

D) Znížená známka zo správania na stupeň 2, napr.:

 

 •  za opakované priestupky v časti C,
 • zápis v klasifikačnom zázname o porušení šk. poriadku  5-krát,
 • neospravedlnenú absenciu v rozsahu 7-14 hodín,
 • za prinášanie do školy  alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie žiakov a učiteľov,
 • za úmyselné ublíženie na zdraví, šikanovanie, vydieranie, vandalizmus, fajčenie alebo používanie alkoholických nápojov alebo iných drog,
 • za zásahy do triednej dokumentácie, dopisovanie známok, falšovanie podpisov a pečiatok,
 • za verbálnu agresiu a vulgarizmy voči zamestnancom školy,
 • za prejav rasovej neznášanlivosti,
 • úmyselné poškodzovanie majetku.

 

E) Znížená známka zo správania na stupeň 3, napr.:

      -     za opakované priestupky v časti D,

      -     zápis v klasifikačnom zázname o porušení šk. poriadku 10-krát,

      -     za neospravedlnenú absenciu v rozsahu 15-20 hodín,

      -     za opakované používanie alkoholických nápojov a iných drog.

 

F)  Znížená známka zo správania na stupeň 4, napr.:

      -  za opakované priestupky v časti E,

-  zápis v klasifikačnom zázname o porušení šk. poriadku 15-krát,

      - za neospravedlnenú absenciu v rozsahu viac ako 20hodín.

 

 

Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodického pokynu č. 7/2009 – R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov ZŠ.

V prípade porušenia školského poriadku vyučujúci urobí zápis do klasifikačného záznamu. V prípade, že nedôjde k náprave, spíše sa so žiakom Záznam o pohovore (pozri príloha  č. 1), s ktorým bude oboznámený jeho zákonný zástupca Záznam o pohovore (pozri príloha č. 2). Záznam o pohovore obsahuje stanovisko žiaka, stručný popis skutku (situácie), prípadné stanoviská ďalších osôb, ktoré môžu prispieť k bližšiemu objasneniu skutkovej podstaty a dohodu medzi zúčastnenými stranami o ďalšom postupe.

Zápis v klasifikačnom zázname a  Záznam o pohovore slúžia ako podklad pre Pedagogickú radu, ktorá rozhodne o ďalšom riešení výchovných problémov žiaka.

 

3   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

3.1   Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

 

 • Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 
 • Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie škodlivých látok. 
 • Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení               s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 • V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 
 • Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený ako zdravotník, žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonných zástupcov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom alebo so zákonným zástupcom. Každý úraz, ku ktorému prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o školskom úraze.  
 • Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede.  
 • Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov dozor konajúci učitelia. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov podľa rozpisu.

  

 

3.2   Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

  

 • Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.
 • Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, školskú psychologičku, koordinátora prevencie alebo výchovného poradcu.
 • Zvýšený dozor vykonávajú učitelia najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu došlo alebo k nemu môže dochádzať (chodby, priestory sociálnych zariadení, šatne v telocvični, veľké prestávky).
 • ZŠ úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, na ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca žiaka.

 

4   Podmienky nakladania s majetkom

 

Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského dvora

 

 • Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.
 • Platí zákaz popisovania stien v triedach, učebniach, sociálnych zariadeniach s postihom až po zníženú známku zo správania.
 • Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný v plnej miere uhradiť alebo dať na vlastné náklady do pôvodného stavu.
 • Každý žiak má mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu šk. roka poškodí alebo stratí  učebnicu,  musí rozdiel uhradiť podľa predpisov:

 

 

 

 

                                 Strata učebnice – 100% ceny učebnice

Učebnica po 1 roku používania - 90% z ceny učebnice

Učebnica po 2 roku používania - 70% z ceny učebnice

Učebnica po 3 roku používania - 50% z ceny učebnice

Učebnica po 4 roku používania - 30% z ceny učebnice

Učebnica po 5 roku používania - 20% z ceny učebnice

 

 • Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok.
 • Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru učebne.
 • Starostlivosť o kvetinovú výzdobu chodieb zabezpečujú poverení žiaci.

 

5   Záverečné ustanovenie

 

 • Obmedzenia a zákazy sa vzťahujú na všetky akcie organizované školou (výlety, kurzy, exkurzie).
 • Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov a zákonných zástupcov.
 • Školský poriadok nadobúda účinnosť 3.9.2012
 • Rušia ustanovenia doterajšieho Školského poriadku zo dňa 31.1.2011
 • Žiak je povinný dodržiavať Školský poriadok v jeho plnom znení.

 

 

Prešov, 28.8.2015                                                                                                   Mgr. Ľubica Kohániová

                                              riaditeľka  školy

 

 

 

 

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

 

 • Rodič môže ospravedlniť žiaka v príprade choroby alebo zranenia z hodiny TSV 1 krát mesačne.
 • Činnosť ŠKD začína po skončení vyučovania do 16.00 hod. (náplń tvoria odpočinkové činnosti, príprava na vyučovanie). Od 14.00 - 15.00 záujmová činnosť - žiakov podľa možnosti nevyberať. Prosíme rodičov, aby svoje deti vyberali z ŠKD o 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
 • Návštevy rodičov počas vyučovania sú zakázané. Konzultácie s vyučujúcimi sú umožnené do 7.55, po vyučovaní a vopred dohodnutom čase.
 • Ak žiak neabsolvuje 50% z celkového počtu hodín za 1 polrok alebo z dôvodu zabudnutia úboru bude absolvovať komisionálne skúšky.

 

 

                                                      Dodatok č. 2 ku Školskému poriadku

 

 • V čase vyučovania , vrátane prestávok a voľných hodín, je zakázané používať mobilné telefóny, tablety , MP3, MP4, playstation, herné konzoly – PSP a ďalšiu akúkoľvek techniku, ktorou je možné zhotoviť alebo prehrávať zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam. Všetky uvedené predmety musia byť uzamknuté pred vyučovaním v skrinke.  Ak žiak nemá pridelenú skrinku, mobil a ďalšiu menovanú techniku má vypnutú v taške. Použitie mobilu je možné len v súrnom prípade po predchádzajúcom upozornení triedneho učiteľa.
 • V prípade porušenia zákazu bude žiakovi udelené výchovné opatrenie nasledovne:

  1.porušenie – pokarhanie triednym učiteľom

  2. porušenie – pokarhanie riaditeľom školy

  3. porušenie – znížená známka zo správania

   

 • Počas písania písomných prác je zakázané používať gumovateľné (aj zmizíkovateľné )perá.
 •  

 • Žiacka knižka je zároveň školským preukazom žiaka, preto je zakázané akýmkoľvek spôsobom ju upravovať (nápisy, kresby, zvýrazňovače...).
 •  

   

   

  Dodatok je platný od 27.8.2014

 •  

 

 

V Prešove, 28.8.2015

                                                                                                                 

Mgr. Ľubica Kohániová

riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  č.1

 

Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov

 

Záznam o pohovore

 

Dňa ................................. sa uskutočnil pohovor so žiakmi:........................................................................   z   ..............  triedy,

........................................................................   z   ..............  triedy,

........................................................................   z   ..............  triedy,

 

Popis udalosti :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Pri pohovore boli prítomní:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Prítomní sa dohodli na tomto závere:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Záznam pohovoru som si riadne prečítal, rozumiem mu a na znak súhlasu s jeho obsahom podpisujem:      

 

Podpisy žiakov:                                                         Podpis oprávnenej osoby    (TU, VP):

.....................................                                   .........................................................................

......................................               

......................................

 

Záznam vypracovaný dňa ........................v Prešove.

 

Dôvod, prečo odmietla dotknutá osoba podpísať záznam o pohovore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Príloha  č.2

 

Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov

 

Záznam o pohovore

 

 

 

Dňa ................................. sa uskutočnil rozhovor so zákonným zástupcom žiaka ........................................................................   z   ..............  triedy.

 

Zákonný zástupca bol oboznámený s............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Pri pohovore boli prítomní:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Prítomní sa dohodli na tomto závere:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 .....................................                                .............................................................................

 Podpis zákonného zástupcu                                            Podpis triedneho učiteľa, vých. poradcu a pod.

 

 

V Prešove: ................................   

 

Dôvod, prečo odmietla dotknutá osoba podpísať záznam o pohovore:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Príloha  č.3

 

Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov

 

 

Zápisnica

z pohovoru o neospravedlnenej neprítomnosti žiaka

 

 

 

Meno a priezvisko žiaka(čky):...................................................................

Rodné číslo:......................................                                                                           Trieda: ......................

Počet vymeškaných neospravedlnených hodín: .........         Za obdobie od ............. do..................

 

Zákonný zástupca žiaka(čky): ......................................

Titl., meno a priezvisko: ..............................................

Adresa trvalého pobytu: ..............................................

 

 

Zákonný zástupca žiaka bol oboznámený s porušením § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona  č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (zanedbávanie školskej dochádzky) a z toho vyplývajúcich postihov.

 

Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka(čky) bolo žiakovi(čke) udelené výchovné opatrenie:

 

Napomenutie triednym učiteľom

Pokarhanie triednym učiteľom

Pokarhanie riaditeľkou školy

Znížená známka zo správania  na stupeň : ........

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka(čky):

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Podpis zákonného zástupcu žiaka(čky):........................................

 

Podpis triedneho učiteľa: ..........................

 

Za vedenie školy: .......................................

 

 

V Prešove  dňa............................................                         Zapísal: ...........................................

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36

  Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Iveta Molčanová
  Tel: 051 / 748 09 34

  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria