Navigácia

Poradenstvo

Odborné poradenstvo

Školský špeciálny pedagóg: Mgr.Ľudmila Tartaľová

Kontakt: 051/7480937

Konzultačné hodiny: Streda - 12.00 - 15.30 hod.     

:P možnosť stretnutia aj na základe vzájomnej dohody

                        

Školský psychológ: PhDr.Blažena Žabecká

Kontakt: 051/7480937

Konzultačné hodiny: Streda   8.30-15.00

                          Štvrtok  8.30-15.00

:P možnosť stretnutia aj na základe vzájomnej dohody

 

Na čom sa podieľame?

- na včasnej diagnostike problémov dieťaťa,

- na reedukácii porúch učenia a správania,

- na úspešnom začleňovaní žiakov so zdravotným znevýhodnením /aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/,

- na výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov /aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/,

- na vypracovaní výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov,

- na informovanosti rodičov a učiteľov.

 

Čo môžeme pre vás urobiť? 

- navrhnúť konkrétne odporúčania /ako možno pomôcť/,

- ponúknuť adekvátne nápravné cvičenia,

- zabezpečiť systematickú starostlivosť o žiaka v škole,

- realizovať pravidelné konzultácie /rodičia, učitelia, žiaci/.

 

Spolupracujeme:

- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levočská 7, 080 01 Prešov,  tel.:051/7715526, 7754621

- so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Átriová 5, 080 01 Prešov

- s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Hurbanistov 6, 080 01 Prešov, tel.:051/7725129, 0911 531 800

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria