Navigácia

Sprístupňovanie informácií

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám Povinnými osobami podľa tohto zákona sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona. Povinnými osobami sú aj právnické osoby založené povinnými osobami. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Kategórie informácií, ktoré sú chránené a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v §8 až §11 zákona o slobode informácií. Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať informácie, ktoré v momente podania žiadosti o sprístupnenie informácií ešte neexistujú. Povinná osoba teda nie je povinná spracovávať, usporadúvať alebo vytvárať prehľady, zoznamy a tabuľky informácií podľa kritérií určených žiadateľom v žiadosti o sprístupnenie informácií.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí obsahovať tieto údaje a musí byť z nej zrejmé :

 1. ktorej povinnej osobe je určená,
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa,
 4. ktorých informácií sa žiadosť týka,
 5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Spôsoby podania žiadosti:

 1. písomne poštovou zásielkou na adresu : Základná škola, Československej armády 22, Prešov
 2. písomne - osobným doručením do kancelárie Základnej školy na Ulici Československej armády 22 v Prešove
 3. osobne - ústne v kancelárii Základnej školy na Ulici Československej armády 22 v Prešove denne v čase od 08:00 do 14:00 , číslo telefónu 051/7497042
 4. faxom na čísle: 051/7497042
 5. elektronickou poštou na adresu: skola@zsarmpo.edu.sk

 

Úhrada nákladov: Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady spojené so sprístupnením informácií sú uvedené v Sadzobníku úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií. 

Prílohy:

Ziadost_o_spristupnenie_informacii.doc

Ziadost_o_spristupnenie_informacii.pdf

Sadzobnik_uhrad_nakladov.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria