Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk 1AJ
Anglický jazyk 2AJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk 1NJ
Nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Pohybová príprava PPB
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka Prv
Ruský jazyk 1RJ
Ruský jazyk 2RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Športová príprava SRL
Talianský jazyk 1TJ
Talianský jazyk 2TJ
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1088 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria